Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie evropské integrace

14. 5. 2008

Historie evropské integrace

 

Evropa po 2.sv. válce – cca 40 států

 

Vůle po bližší ekonomické spolupráci – důvody:

 • ekonomické cíle (bez bližší spolupráce každý stát brání svůj separátní trh – restrikce, cla, kvóty, administrativní překážky, malá provázanost apod.)
 • zahraniční politika – jednotlivci složitě prosazují cíle (současně např. problematika víz do USA)
 • bezpečnost (vnitro i zahraniční – viz výše)

 

Vzorem byly USA

 

Po roce 1948 – rozdělení namísto integrace:

 

Mezinárodní organizace univerzální (bez regionálního omezení):
* GATT  - Všeobecná dohoda o clech a obchodu  - dnes (WTO)  - Světová obchodní organizace

* OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

 

 

1949    – RVHP

            - Rada Evropy – politicko mikroekonomická organizace

 

Doposud byly mezinárodní organizace zakládány mezinárodní smlouvou při zachování zásady svrchované rovnosti států (což je jednou ze základních zásad mezinárodního práva veřejného)

 

Právo veřejné vs. právo soukromé

 

Vůle pro vzniku EU v 50.letech – s vlastními pravomocemi – nechtějí se vzdát VB, Švýcarsko, vzniky by přivítali – Německo, Benelux. Z návrhu sešlo.

 

Smluvní vývoj:

 

Roku 1951 zakládají státy Francie, SRN, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí:

 

 • ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli (na dobu určitou – 50 let) Pařížskou smlouvou
  • Poprvé disponuje organizace nadstátní pravomocemi rozhodovat – samostatná pravomoc SUPRANACIONÁLNÍ
  • Osvědčilo se, a proto se přistupuje k dalším

 

 • EHS – evropské hospodářské společenství
 • EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii

(obě založeny 1959 Římskou smlouvou)

 

 

Členové

1973 – VB, Irsko, Dánsko, Norsko odmítlo v referendu – dodnes není

1981 – Řecko

1985 -  Španělsko, Portugalsko

1993 – vznik EU

1995 – Rakousko, Švédsko, Finsko

2004 -  ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, Malta

2007 – Rumunsko, Bulharsko

??? – Chorvatsko, Srbsko, Turecko

 

 

Přesharniční vývoj

 

Celní unie – 4 základní svobody

 • volný pohyb kapitálu a plateb
 • přeshraniční svoboda podnikání
 • volný pohyb pracovních sil a služeb
 • volný pohyb zboží

 

80. letech byl přijat Jednotný evropský akt (dodnes součást primárního práva), který koncepčně rozpracoval odstranění hranic a vytvoření jednotného trhu.  Realizováno v roce 1993 – MAASTRICHTSKOU SMLOUVOU o EU:

 • hospodářská a měnová unie (od r. 1999)
 • počátky politické unie
 • změna názvu EHS na ES

 

 

EU x ES = stejné státy, ale různá působnost

 

ES

EU

Nadstátnost (supranacionalita)

Rozhodnutí z Bruselu jsou závazná pro státy, vynutitelná…

Pravomoc a působnost je dána zakládacími dokumenty.

 

Širší působnost – 3 pilíře

 • 1. pilíř - působnost ES
 • 2. pilíř – zahraniční politika, vnější bezpečnost
 • 3. pilíř – vnitřní bezpečnost a justice

 

Z toho vyplývá, že nadstátnost je typická pouze pro působnost orgánů v 1. pilíři, dva ostatní pilíře jsou nadále založeny na principu výsostné suverenity států – rozhodnutí je nutno činit dohodou států (stran smlouvy).

 

Princip přenesených pravomocí – derivativní pravomocvýlučná Společenství: cla a společenská obchodní politika, ochrana hospodářské soutěže, měnová politika (jen v rámci měnové unie), ochrana biologických zdrojů moře.

 

Srovnej např.: čl. 65 SES (Smlouva o založení EHS) = pravomoc orgánů ES vydávat akty sekundárního práva -  komunitarizace soukromoprávní části 3. pilíře:

 

 • Nařízení 44/2001 dříve Bruselská úmluva I (obsahuje úpravu procesního určení sudiště pro soukromoprávní spory s mezinárodním prvkem)
 • 1347/2000 dříve Bruselská úmluva II.
 • 1348/2000 o doručování
 • 1346/2000 o platební neschopnosti

 

 

Shrnutí nejvýznamnějších  smluv o EHS/ES/EU:

 • Amsterodamská smlouva (1997, platnost 1999) – komunitariziace soukromoprávní části 3. pilíře atd.
 • Smlouva z Nice (2000, platnost 2003) – přístup nových členů
 • Smlouva o ústavě pro Evropu (2003) neschváleno
 • Lisabonská smlouva – schvalování

 

 

 

Instituce

 

Základní koncepce byla tandem Rada + Komise

Dále:

Evropský parlamentem, Soudní dvůr ES, Evropský účetní dvůr, Evropská centrální banka

 

Nejvyšší politický orgán . Evropská rada – summit

 

Komise:

 • sídlo v Bruselu
 • připomíná vládu
 • pravomoc:
  • iniciativní (návrhy NPA Radě a Parlamentu)

 

 • složení  - komisaři nejsou zástupci států x jsou zástupci států x nebudou zástupci států
 • 5 leté funkční období
 • Generální ředitelství + generální tajemník

 

Rada EU

 • pravomoc – rozhodovací (spolurozhodovaní s Parlamentem) – vydává akty sekundárního práva Společenství: směrnice, nařízení, stanoviska, doporučení
 • vnější vztahy
 • složení – dříve nazývána Radou ministrů – i dnes reprezentují resortní ministři státy

 

Evropský parlament

 • od r. 1976 – přímé volby poslanců
 • pravomoc 
  • spolurozhodovat s Radou
  • rozpočet
  • interpelace Komise
  • petiční právo
  • jmenuje ombudsmana
 • členů 786 – jednokomorový

 

Soudy

 • ESD – 27 soudců , funkční období 6 let
 • Soud prvního stupně – pravomoc
  • Žaloby komise vůči členským státům
  • Prejuducální řízení
  • Žaloby jednotlivců (v druhé instanci rozhoduje ESD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>