Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura

Písemnictví je soubor veškerých písmem zaznamenaných spisů --- určitého národa, určité epochy, celého lidstva

Zachycují nejrůznější obory lidské společnosti ( věda, technika, náboženství)

Každé literární dílo je jazykovým prostředkem

Způsoby zápisu či záznamu:

q       Rukopis

q       Tisk

q       Gramofonová deska

q       Ústní podání

Dělení literatury: a) próza

                                 b) poezie

                                 c) drama

Složky literárního díla:

q       Plán jazykový --- znalost gramatiky, mluvnice

q       Plán tematický --- obsah samotného díla

q       Plán kompoziční --- obsah díla: prostředky – používané autorem.

 

Dějiny literatury

ØSumerská literatura : Epos o Gilgemašovi ( 1700 př.n.l.)

ØJe považován za nejstarší dílo světové literatury. Hrdinou se stal bájný král města Uruk a jeho přítel, polodivoký člověk Enkidu. Prožívají spolu řadu dobrodružství při cestě za nesmrtelností.

Straroegyptská literatura

Ø Vzniká nové písmo -  hieroglyfické  ( fr. Champollion – rozluštil písmo, kterým byly popsány stěny zádušních místností)

Ø Vlastní životopis Sinuhetův – popis vlastního života

Ø Texty pyramid

Ø Kniha mrtvých – soubor náboženských textů – rady zemřelému ( co by měl dělat po smrti)

Antická literatura

Ø Písemnictví starověkého Řecka a Říma.

Ø Položila základy evropské kultuře

Ø Základní princip : úcta k svobodnému člověku

Ø Životním programem kalokaghátia ( soulad duševní a fyzické krásy)

Archaické období

 

ØHomér – básník, jehož jméno je spojováno s autorstvím nejstarších dochovaných slovesných památek

ØDílo: Odyssea – vypravuje o desetiletém bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země.

Attická literatura

Sofokles

ØKrál Oidipus

ØStal se vzorem osudové tragédie, Théby trpí za zločiny nevědomky spáchané Oidipem ( vražda otce a incest s matkou)

ØOidipus se oslepí, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil

Římská literatura

Archaické období

ØPlautus – Komedie o hrnci ( čerpá náměty z obyčejného života)

Klasické období

Marcus Tullius Cicero  - řečník

Publius Vergilius Maro

ØLyricko – epický básník, náměty vybíral z vesnického prostředí, miloval rodnou zemi       - Aeneas – trójský hrdina Aeneus po dobytí Tróje a po dlouhém bloudění přistál v Itálii. Praotec rodu Augustova

ØPublius Ovidius Naso – Umění milovat

Středověká literatura

ØEvropská 

Ø476 – zánik říše římské znamenal i rozdělení kultury a vzdělanosti 

Øliteratura náboženská 

ØBible – se skládá ze Starého a Nového zákona 

Písemnictví staroslověnské

ØPronikání křesťanství , příchod dvou věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu písmo a řeč ( hlaholici, staroslověnštinu).

ØProglas – přemluva k evangeliu, nejstarší dochovaná památka

ØŽivot Konstantina, Život Metoděje – popis životních poutí obou věrozvěstů, jejich mise.

Latinská literatura u nás

ØKosmas – autor česky psané kroniky, která popisuje dějiny českého národa od počátků až po Kosmovy zážitky.

ØKronika – literární žánr, popis jednotlivých událostí v chronologickém sledu

Literatura 14.st.

ØAlexandreis – neznámý šlechtic oslavoval ideál panovníka. Domníval se, že nejlepším panovníkem je Alexandr Veliký.

ØIdeál panovníka – vše vyobrazeno v domácím prostředí

Dalimilova kronika – nejstarší česky psaná literatura, autor neznámý, děj zachycuje nejstarší dějiny českého národa

 

ØLegendy ( z latiny, co má být čteno) – veršovaný nebo prozaický útvar náboženské středověké epiky ( život světců)

 

ØLegenda o sv. Prokopu

 

Literatura husitská

Mistr Jan Hus

ØNarodil se v Husinci u Prachatic, v chudé rodině

ØStudoval a stal se knězem

ØPozději rektorem na pražské univerzitě

ØVystupoval proti odpustkům, hájil pravdu

ØSnažil se vystoupit proti rozmařilosti i v samotné církvi

ØKnížky o svatokupectví

ØDcerka

 

 

 

Renesance

   návrat k antice ( ideál Řecka – kalokaghátia – soulad duševní a fyzické krásy)

   znovuobrození, obnovení – zájem se soustřeďuje na člověka, náboženská představa o splynutí jedince s božstvem

   humanismus – myšlenkový směr založen na lidské důstojnosti, svobodném rozvoji osobnosti, zaměřen proti feudalismu

   dobou přírodních, astronomických objevů – Ján Jesenius, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus…)

 

Italská literatura

Dante Alighieri ( 1265 – 1321)

-         Pocházel z Florencie

-         Za odpor proti světské a církevní moci odsouzen do vyhnanství na smrt

-         Láska k předčasně zemřelé Beatrici

Dílo:

Božská komedie – skládá se ze tří částí :

-         Tři části : a) Peklo

b) Očistec

c) Ráj

            Obsah: Básník líčí pomyslnou cestu podsvětím, je doprovázen římským básníkem Vergiliem ( Peklo, Očistec) – ztělesnění božského rozumu dokonalosti a nadpozemské dokonalosti, poté Beatricí ( Ráj), v závěru je průvodcem svatá Bernard. Setkává se s řadou svých přátel i odpůrců, s historickými a mytologickými postavami. Básník netají lásku k vlasti.

 

Anglická literatura

Christopher Marlowe ( 1564 – 1593)

Dramatik, básník – hry zobrazují titánské hrdiny, které hubí jejich vlastní ctižádost a vášnivost

 

 

William Sharespeare ( 1564 – 1616)

-         herec, dramatik, závěr života prožil v rodném Stratfordu nad Avonou – 37 her ( uvádí se, že napsal 39 – 40)

-         typickým veršem – blankvers

-         překlady do češtiny: J.V.Sládek

-         dílo : Romeo a Julie

 

Jan Blahoslav

Narodil se v Přerově

Stal se biskupem jednoty bratrské

 

Filipika proti misomusům ( nepřátelům učení)

- potřeba vyššího vzdělání

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>