Jdi na obsah Jdi na menu
 


literatura pro šestý ročník

12. 11. 2007

Literatura – 6. ročník – tematický celek – Otec vlasti –

Cíl : čtení ukázek

 

Struktura:

Kontrola dú - kulturní deník

Zadání dú - čtení dalších ukázek

Přehled literatury:

Literatura

Písemnictví je soubor veškerých písmem zaznamenaných spisů --- určitého národa, určité epochy, celého lidstva

Zachycují nejrůznější obory lidské společnosti ( věda, technika, náboženství)

Každé literární dílo je jazykovým prostředkem

Způsoby zápisu či záznamu:

Rukopis

Tisk

Gramofonová deska

Ústní podání

Dělení literatury: a) próza

                             b) poezie

                             c) drama

Složky literárního díla:

Plán jazykový --- znalost gramatiky, mluvnice

Plán tematický --- obsah samotného díla

Plán kompoziční --- obsah díla: prostředky – používané autorem.

 

Dějiny literatury

Sumerská literatura : Epos o Gilgemašovi ( 1700 př.n.l.)

Je považován za nejstarší dílo světové literatury. Hrdinou se stal bájný král města Uruk a jeho přítel, polodivoký člověk Enkidu. Prožívají spolu řadu dobrodružství při cestě za nesmrtelností.

Straroegyptská literatura

Vzniká nové písmo -  hieroglyfické  ( fr. Champollion – rozluštil písmo, kterým byly popsány stěny zádušních místností)

Vlastní životopis Sinuhetův – popis vlastního života

Texty pyramid

Kniha mrtvých – soubor náboženských textů – rady zemřelému ( co by měl dělat po smrti)

Antická literatura

Písemnictví starověkého Řecka a Říma.

Položila základy evropské kultuře

Základní princip : úcta k svobodnému člověku

Životním programem kalokaghátia ( soulad duševní a fyzické krásy)

Archaické období

 

Homér – básník, jehož jméno je spojováno s autorstvím nejstarších dochovaných slovesných památek

Dílo: Odyssea – vypravuje o desetiletém bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země.

Attická literatura

Sofokles

Král Oidipus

Stal se vzorem osudové tragédie, Théby trpí za zločiny nevědomky spáchané Oidipem ( vražda otce a incest s matkou)

Oidipus se oslepí, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil

Římská literatura

Archaické období

Plautus – Komedie o hrnci ( čerpá náměty z obyčejného života)

Klasické období

Marcus Tullius Cicero  - řečník

Publius Vergilius Maro

Lyricko – epický básník, náměty vybíral z vesnického prostředí, miloval rodnou zemi       - Aeneas – trójský hrdina Aeneus po dobytí Tróje a po dlouhém bloudění přistál v Itálii. Praotec rodu Augustova

Publius Ovidius Naso – Umění milovat

Středověká literatura

Evropská

476 – zánik říše římské znamenal i rozdělení kultury a vzdělanosti

literatura náboženská

Bible – se skládá ze Starého a Nového zákona

Písemnictví staroslověnské

Pronikání křesťanství , příchod dvou věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu písmo a řeč ( hlaholici, staroslověnštinu).

Proglas – přemluva k evangeliu, nejstarší dochovaná památka

Život Konstantina, Život Metoděje – popis životních poutí obou věrozvěstů, jejich mise.

Latinská literatura u nás

Kosmas – autor česky psané kroniky, která popisuje dějiny českého národa od počátků až po Kosmasovy zážitky.

Kronika – literární žánr, popis jednotlivých událostí v chronologickém sledu

Literatura 14.st.

Alexandreis – neznámý šlechtic oslavoval ideál panovníka. Domníval se, že nejlepším panovníkem je Alexandr Veliký.

Ideál panovníka – vše vyobrazeno v domácím prostředí

Dalimilova kronika – nejstarší česky psaná literatura, autor neznámý, děj zachycuje nejstarší dějiny českého národa

Legendy ( z latiny, co má být čteno) – veršovaný nebo prozaický útvar náboženské středověké epiky ( život světců)

Legenda o sv. Prokopu

Literatura husitská

Mistr Jan Hus
 Narodil se v Husinci u Prachatic, v chudé rodině,  Studoval a stal se knězem, Později rektorem na pražské univerzitě,  Vystupoval proti odpustkům, hájil pravdu , Snažil se vystoupit proti rozmařilosti i v samotné církvi : Knížky o svatokupectví,  Dcerka
Renesance

návrat k antice ( ideál Řecka – kalokaghátia – soulad duševní a fyzické krásy)

znovuobrození, obnovení – zájem se soustřeďuje na člověka, náboženská představa o splynutí jedince s božstvem

humanismus – myšlenkový směr založen na lidské důstojnosti, svobodném rozvoji osobnosti, zaměřen proti feudalismu

dobou přírodních, astronomických objevů – Ján Jesenius, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus…)

Italská literatura

Dante Alighieri ( 1265 – 1321)

Pocházel z Florencie

Za odpor proti světské a církevní moci odsouzen do vyhnanství na smrt

Láska k předčasně zemřelé Beatrici

Dílo:

Božská komedie – skládá se ze tří částí :

Tři části : a) Peklo

b) Očistec

c) Ráj

            Obsah: Básník líčí pomyslnou cestu podsvětím, je doprovázen římským básníkem Vergiliem ( Peklo, Očistec) – ztělesnění božského rozumu dokonalosti a nadpozemské dokonalosti, poté Beatricí ( Ráj), v závěru je průvodcem svatá Bernard. Setkává se s řadou svých přátel i odpůrců, s historickými a mytologickými postavami. Básník netají lásku k vlasti.

 

Anglická literatura

Christopher Marlowe ( 1564 – 1593)

Dramatik, básník – hry zobrazují titánské hrdiny, které hubí jejich vlastní ctižádost a vášnivost

 William Sharespeare ( 1564 – 1616)

herec, dramatik, závěr života prožil v rodném Stratfordu nad Avonou – 37 her ( uvádí se, že napsal 39 – 40)

typickým veršem – blankvers

překlady do češtiny: J.V.Sládek

dílo : Romeo a Julie

 Jan Blahoslav

Narodil se v Přerově

Stal se biskupem jednoty bratrské

 Filipika proti misomusům ( nepřátelům učení)

- potřeba vyššího vzdělání

Renesance : Dante Alighieri -13/14 . st. - Božská komedie

William Shakespeare - 16/17 st.-  Romeo a Julie

Baroko      : John Milton  - 17/18. st.- Ztracený ráj

 Jan Ámos Komenský – 16/17. st. – Labyrint světa a ráj srdce

Klasicismus     : Moliere – 17/18. st. – Lakomec

Romantismus   : Victor Hugo – 19.st. – Chrám Matky boží v Paříži

Národní obrození :Josef Dobrovský – 18/19. st. – Zevrubná mluvnice českého jazyka

Karel Havlíček Borovský – 19.st. – Tyrolské elegie

Božena Němcová – 19. st. – Babička

Realismus         : Honoré de Balzac – 18/19. st. – Otec Gorily

Májovci            : Jan Neruda – 19.st. – Malostranské povídky

                                    Vítězslav Hálek – 19.st. – Muzikantská Liduška

Nihilismus ( rozpad dosavadních hodnot)

 impresionosmus  ( směr založen na okamžiku)

Charles Baudelaire – 19.st. – Květy zla

Paul Verlaine – 19.st. – Moudrost

Jean Arthur Rimbaud – 19.st. – Iluminace

 

práce s učebnicí

shrnutí

sebehodnocení:

kritéria sebehodnocení:

  1. Co se mi dnes povedlo?
  2. Pochopil jsem probíranou látku ?
  3. Při opakování se mi vše vybavilo?
  4. Dokázal jsem si vybavit vědomosti z minulých hodin?
  5. Umím kriticky zhodnotit svoji přípravu?
  6. Dokáži se soustředit na čtení, abych pochopil souvislosti?

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>