Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řecká literatura

13. 10. 2008

Řecká literatura – 8.st.př.n.l. – 1.st.př.n.l. do expanze Říma

Prehistorická fáze – ústní lidová slovesnost (mýty, báje)

a)      archaické období – do 6.st.př.n.l.

epika: eposy: Ílias, Odyssea: básník Homér – slepý aiod ( 8.st.př.n.l.)

téma- válka trójská ( závěr), Trója-Ílion

řecký bojovník Achilleus proti trójskému Hektorovi

Odysseovo 10bloudění, posléze návrat do rodné Ithaky

Ílias – děj:

Hrdina Achilles se dostane do konfliktu s velitelem spojených řeckých vojsk Agamemnonem, protože ten mu sebral jeho válečnou kořist ( Bríseovnu). Zahoří prudkým hněvem, urazí se a odmítne bojovat. Zatímco trucuje, řecká vojska jdou od porážky k porážce.Patroklés přesvědčuje Achillea, aby bojoval. Odmítá, ale přenechá mu svou zbroj.Trójané brzy poznali, že ve zbroji není obávaný rek, a tak syn trójského krále Hektor s pomocí boha Apollóna Patrokla v boji zabil. Achilleus se vše dozvěděl a krutě pomstil smrt svého přítele. Usmrtil Hektora a zneuctil jeho tělo.

Odyssea:děj

Deset let uplynulo od konce trójské války a Odysseus, který upadl do nemilosti boha Poseidona a ztratil postupně všechny druhu, bloudí světem a prožívá různé epizody.Projde říší blažených Lótofagů, lidožravých Laistrygonů a krále větrů Aiola, přelstí jednookého kyklopa Polyféma, Poseidonova syna. Unikne kouzelnici Kirké a odolá zrádným Sirénám. Sestoupí dokonce do říše mrtvých, aby se setkal s duchem mrtvého Achilla, chce získat radu, jak přemoci nepřízeň osudu. Hledá cestu domů, kde už zištní nápadníci hodují a ucházejí se o jeho ženu Pénelopu.

Syn Telemarchos ( syn Odyssea) na popud bohyně Athény pátrá po otci, kterého zatím drží na ostrově Ogygii zamilovaná nymfa Kalypsó. Z příkazu boha Herma ho propouští, ale Poseidon mu ničí vor. Odysseus je zahnán do země Fajáků. Fajákové ho ve snu dovezou domů.Odysseovi se s pomocí syna Telemacha podaří proniknout do zámku, pobije nápadníky a znovu se ujme vlády.

Znaky homérského eposu:

Rozsáhlá veršovaná skladba o významných událostech

Bohatá dějovost ( příběhy, mnoho postav, určité místo, více dějových linií

Popisné pasáže i lyrické vložky

Členěn do zpěvů, kapitol

Obsahuje tzv. prvky epické šíře ( epiteta, přirovnání, detailní popisy) – zpomalují děj ( retardace)

Hlavní postavy – výjimeční hrdinové, nositelé příběhů

Zdroj – ústní lidová slovesnost, mýty

Forma:

veršovaná skladba – časoměrný hexametr ( překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej)

 

lyrika

elegie – píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv—Archilochos

 

monodická lyrika ( pro sólový zpěv, doprovod lyry)—Sapfó – básnířka na ostrovu Lesbos, založila básnickou školu Museia, kde vzdělávala dívky z aristokratických rodin ( hudbě, tanci, básnickému umění).

Milostná píseň, pijácká píseň ( k pobavení)

Anakreón – anakreontská lyrika – o víně, ženách, zpěvu

 

Sborová lyrika ( ódy, oslava osob) – Pindaros

Epigram ( původně oslavný verš, nápis na hrobě, pomníku, dárku, pak satiricky útočná báseň

Simónidés, Ión

 

Bajka ( vyjadřuje lidovou moudrost) – Aisópos ( Ezop)

 

Attické období 5.-4. st.př.n.l. – vrchol řecké otrokářské demokracie, rozkvět Athén

Řecké drama – z obřadních her ( oslava boha Dionýsa) byl dán základ divadla – 1 herec a chór (sbor), později 2 - 3 herci ( vždy pouze muži)

 

Aischylos

Byl přímým účastníkem dvou řecko-perských válek, snažil se řešit otázky mravního klimatu řecké společnosti. Zavedl druhého herce na scéně. 90 tragédií – zachovalo se 7.

Peršané – tragické postavy nesvobodných bytostí spoutané vůlí bohů a rodových tradic. Aischylos je staví do složitých situací.Marně se vzpíraly osudu, neunikly. Plnily základní morální povinnosti a doplácely na cizí krvavé spory a hříchy zděděné z minulých pokolení.

Prosebnice – tragédie, kdy Danaovy dcery prchly před sňatky s bratranci

Sedm proti Thébám -

Oresteia ( použil i třetího herce)

Připoutaný Prométheus –tragédie řeší zkázu a krutou pomstu Prométheovu. Riskoval vše pro lidi, když ukradl bohům oheň.

 

Sofoklés

Dožil se údajně vysokého věku a napsal 120 her, dochovalo se 7. Měl touhu stát se slavným hercem, ale měl slabý hlas, a tak sen se mu neplnil.

Tragédie:

Kladl důraz na samotný čin jedince, schopného důstojněji uplatnit vlastní vůli. Hrdinové si vyberou trest, než by byli v rukou mocných.

 

Aiás – hrdina díla raději volí smrt, protože nechce žít zesměšněn

Antigona – Jde o trůn ( souboj mezi Polyneikem a Eteoklem – bratry). Oba zemřou a trůn připadne králi Kreónovi. Ten prohlásí Polyneika za vlastizrádce, neboť pozdvihl zbraň proti rodnému městu. Nechce, aby byl pochován. Sestra Antigóna se však rozhodne zákaz překročit a bratra pochovat.Musí mu umožnit cestu do říše zemřelých.Činu nelituje a hrdě s k němu přihlásí, přestože ví, že ji čeká přísný trest.Kreón trvá na potrestání, i když ho prosí jeho vlastní syn, který miluje Antigónu. Nechá Antigonu zazdít. Dívka nečeká a oběsí se. Později má král výčitky, nechá odstranit zeď, ale Antigóna je mrtvá. Kreonův syn i manželka spáchají sebevraždu. Je zdrcen a všemi opuštěn.

Král Oidipus

Elektra – hrdá a věrná Agamemnonova dcera Élektra touží po pomstě z ryze lidských důvodů, zabili jí otce, chce pomstu, protože jí vadí, jak jsou vrazi klidní. Přijíždí bratr Orestés a vše vyřeší.

Oidipus na kolónu

Trachíňanky

Filoktétés

 

Euripidés

Napsal 80 her a zachovalo se 17 tragédií.

Odpovědnost za vývoj ve společnosti však odebral bohům a předal ji člověku, jeho rozumu, citům, vášním i schopnostem. Prožil prostý a poklidný život. Veškerý zájem věnoval studiu.

Díla:

Élektra – vypráví také o pomstě Agamemnonovy vraždy, ale syna Orestea označuje za zločince. Neměl právo zabíjet vlastní matku, přestože plnil vůli bohů.

Alkéstis

Ífigénie v Tauridě

Ífigénie v Aulidě

Hippolytos

Médea

Héraklés

Orestés

 

Komedie

Aristofanés

Mnoho zpráv o jeho životě nemáme. Nejvíce se dovídáme o jeho aktivitách, při kterých si dobíral významné osobnosti tehdejšího světa. Napsal 44 her, dochovalo se 11.

Jezdci

Mír

Žáby

Oblaka

Vosy

Lysistrate

Řeší aktuální politické otázky, názory, kritiky

Znaky antické komedie:

Veselohra, komický účinek

Zesměšňuje jevy života, šťastný smírný konec

Útok na politické poměry, soudobou morálku

Nevázaný žert

Dialog

 

Historická próza

Hérodotos – otec historie ( řecko-perské války)

Thúkydidés – kritika pramenů, věrohodnost ( peloponéské války)

 

Řečnictví

Démosthenés – řečník, který překonal své handicapy a dokázal splnit si své sny.

 

Období helénistické 4. –1. st.př.n.l.

Vědecká díla:

Eukleidés

Archimédés

 

Tzv. nová komedie“

Menandros

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>