Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověká orientální literatura

13. 10. 2008

Starověk

Rozdělení literatury:

a)      orientální literatura

b)      antická literatura ( řecká – archaické, attické, helénistické; římská - archaické,

zlatý věk, stříbrný věk)

Literatura Předního východu (nejstarší)

 

 

-sumerská, akkadská

(Mezopotámie-4.tis.př.n.l.) – klínové písmo – Chammurabiho zákoník,
akkadský epos o Gilgemašovi

( král, hrdina—hledá tajemství věčného života, řeší základní životní otázky)

staroegyptská –4.tis.př.n.l. –hieroglyfické písmo, milostné písně, oslava farao:

Hymnus na slunce od Achnatona), Kniha mrtvých ( rady zemřelému panovníkovi), životopis Sinuhetův

 

Hebrejská

 

–1.tis.př.n.l.

Tvoří most mezi orientální a evropskou literaturou

Bible – soubor posvátných textů, pravidla náboženství, morálky…Písmo svaté

Starý zákon – historické, liturgické, právnické a literární texty

3 oddíly

Tóra ( nejstarší) – knihy Mojžíšovy 5

Soubor Proroků ( z dějin Izraele, skutky proroků: Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků)

Tzv. svaté knihy – básnické knihy

Žalmy ( náboženská lyrika(Jób, Přísloví, Pět svitků ( milostná Píseň písní- Šalamounova, Rút, Kazatel, Jeremiášův pláč, Ester), Kniha Danielova s mystickými zjeveními a spisy historické:

Biblické příběhy – Josefův, kniha soudců, knihy královské

Mýty o stvoření a člověka ( Adam a Eva, vyhnání z ráje, Kain a Abel, potopa, spravedlivý Noe, babylónská věž)

Dějiny Židů ( Abraham, Mojžíš, přikázání Hospodinova, David a Goliáš)

Činnost proroků (předpovídají příchod Mesiáše-vykupitele)

 

Literatura indická

 

-2.tis.př.n.l.

Posvátné knihy-védy / védský jazyk, pak sánskrt)

Hymnus Árjů na své bohy ( zosobněné přírodní síly-Jitřenka, Slunce, Vítr, Oheň)

Představy o světě a vesmíru

Indické eposy – hrdinské zpěvy: Mahábhárata a Rámájana ( 4.st.př.n.l. – 4.st.n.l.)

Mahábhárata – Velké vypravování o Bháratovcích, 100 000 dvojverší. Svod mýtů, legend, lidových vyprávění o mocenském souboji rodů Panduovců a Kuruovců z kmene Bháratovců. Autorem je Kršna Dvaipájanu, zvaný Vjása (Uspořadatel), který je označován za autora 4 véd.

Součástí je báseň Bhagavadgíta (Zpěv vznešeného), jedna z posvátných knih hinduismu. Hlavním problémem je otázka, kde končí mravnost. Když se bojuje o moc. Hrdina se ptá, zda je možné zvítězit za cenu největších obětí a bez ohledu na následky, jen aby byl naplněn osud. Bůh odpoví: „jsi-li kšatrij, neváhej a bojuj!“

Rámájana – Příběh Rámův, autor je světec a kajícník Válmíki ( 24 000 dvojverší v sedmi knihách): Epos shrnuje náboženské a mravní představy o vztazích v rodině a společnosti. Mezi ideály morálky řadí lidskou pokoru, hrdinskou ctnost, ženskou věrnost, nevinu a sebeobětování.

Princ Ráma je statečný a věrný manžel, který překonává rozmanité nástrahy a nepřízeň osudu. Musí bojovat o svou ženu, krásnou a ctnou Sítu, s králem démonů Rávanem. Nakonec přes všechno úsilí musí Ráma opustit svou ženu, protože lidé jeho země ji odmítají, žila s jiným mužem.Prostřednictvím „božího soudu“ Síta dokáže svou nevinu, ale umírá. Konečné setkání manželů je možné až na onom světě.

Některých pozdějších vyhotoveních – je Ráma – bůh Višnua.

 

Literatura perská

 

– 7.st.př.n.l.

Sbírka náboženských textů Avesta – soubor modliteb, mýtů, právnických textů. Základem kanonických textů byl princip dualismu ( věčného boje dobra a zla). Tuto svéráznou nauku vytvořil kočovný kazatel Zarathustra ( řecky Zoroaster – zoroastrismus). Jádro Avesty je tvořeno 17 rituálními písněmi Gátha, psána jazykem páhlaví.

Lidské činy a duchovní svět spolu souvisí, a proto dochází k bojům mezi duchovními silami světla a života Ahura Mazda a démona zla, tmy a smrti Angra Mainuš. Každý z nich je tak silný, kolik energie mu dodá člověk svými činy.Vítězství a spása nastane tehdy, až lidé podpoří svědomitou prací a ušlechtilým životem pouze boha světla. Tato filozofie ovlivnila Friedricha Nietzscheho.

 

Literatura čínská

 

– čínské znakové písmo, papír nebo hedvábí, štětec

Vliv filozofie ( Konfucius: Kniha písní doplněna: Kniha listin, Kniha přeměn, Hovory;

Taoismus: Lao-C´, Čuang-C´; rozvíjeli představy o harmonii člověka a přírody)

Kniha písní – obsahuje 300 básní, vedle liturgických a obřadních písní, ódy, lidové zpěvy, písně svatební, pracovní, milostné.

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>