Jdi na obsah Jdi na menu
 


čeština- přechodníky - nová látka

22. 11. 2007

Čeština – opakování sloves – tematický celek – tvarosloví

Cíl: získat přehled o slovesech, které tvoří základ věty

 

Struktura:

a)      opakování

b)      kontrola dú  

c)      zadání dú      151/ článek : Pozdní příchod

d)      nová látka

e)      shrnutí

f)        pravopisné cvičení

g)      zhodnocení cíle

h)      sebehodnocení

 

Obrazek

Opakování:

Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj, činnost, stav a změnu stavu. Známe slovesa plnovýznamová ( maluji, stavím, učí), pomocná ( být, bývat, stát, stávat se), způsobová

( mít,chtít, muset, moci, smět), fázová slovesa ( vyjadřují počátek děje – začít, přestávat, přestat, začínat), zvratná slovesa ( smát se, blýskat se, kát se).

 

 

 

Příčestí trpné : kupován, dělán

 

Slovesný rod

Slovesný rod vyjadřuje vztah mezi původcem děje a podmětem věty. Určuje se pouze ve větě dvojčlenné, v níž je sloveso formálně vyjádřené. Rozlišují se dvě formy: slovesný rod činný / aktivum) a trpný ( pasivum).

 

Slovesný vid

Slovesný vid se vztahuje k významové stránce slovesa. Z hlediska lexikálního a slovotvorného je lexikální kategorií. Protože však ovlivňuje mluvnickou kategorii času sloves, bývá také řazen ke slovesným mluvnickým kategoriím. Vyjadřuje časovou platnost – tevání nebo netrvání času do budoucnosti.

 

Slovesa dokonavá vyjadřují celistivý děj nenásobný, ohraničený, ukončený ( napíše, posnídali, postavíme)

Slovesa nedokonavá vyjadřují průběh děje, jeho násobenost, neohraničenost ( píše – bude psát, snídali – bude snídat, staví – bude stavět)

 

Slovesa schopná tvořit tvary s dokonavým i nedokonavým videm se nazývají párová, vytvářejí vidové dvojice:

Psát -  napsat

Spát – zaspat

Kupovat – koupit

Říkat – říct

Dávat – dát

 

Mnohá slovesa tvoří svou vidovou dvojici připojením předpony: po-, do-, na-, pů-

 

Slovesa obouvidová:

Věnovat

Darovat

Jmenovat

Obětovat

Citovat

absolvovat

 

Obrazek

 

 

Nová látka:

Přechodník přítomný -  vyjadřuje současnost děje s přísudkem věty

( Nakupujíc telefonovala).

Činný přechodník se tvoří od sloves nedokonavých z kmene přítomného:

Příponami: -a, - ouc, - ouce ( nesa, nesouc, nesouce)

Příponami –e/-ě, -íc, -íce  ( kupuje, kupujíc, kupujíce)

Příponami –eje, -ejíc, -ejíce ( sázeje, sázejíc, sázejíce)

Příponami – aje, -ajíc, -ajíce ( dělaje, dělajíc, dělajíce)

Ustrnulé přechodníkové tvary ( chtě nechtě, nehledě/ nehledíc, soudě/soudíc.

 

Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého

Příponami –0, - ši, -še ( přines, přinesši, přinesše)

Příponami –v, -vši, -vše ( udělav, udělavši, udělavše)

 

Slovesné tvary určité a neurčité

K neurčitým slovesným tvarům patří:

Příčestí činné : kupoval, dělal

Příčestí trpné : kupován, dělán

 

 

 

 

 

 

Pravopisné cvičení

 

Přiv-kejte děti tomu, ab-ste neškodil- stromům. R-zí zlato v-hazovat je pošetilé, avšak ryzí pravdy si nevážit, je hloupé. Hrát si s m-čem je příjemné, ale učit se z učebnic je užitečné.

Obilí seté na podzim se naz-vá oz-m. Poz-mní dny jsou chmurné. Z pol- se oz-vá krákání havranů a vran. Brz-čko napadne sníh. El-ška chce b-t učitelkou. V-ktorov- b-chom přál-, ab- b-l dobr-m lékařem. Přem-sl b-vá nejraději mezi zvířaty, chce b-t veter-nářem. Milada b- ráda b-la ekonomkou, obl-bila si matemetiku. V-lém je v-borný modelář, chce b-t technikem. L-bor si obl-bil letadla, rád b- b-l pilotem.

 

 

 

Shrnutí

Nakresli myšlenkovou mapu:

Co označují slovesa?

Jak se dělí?

Co určuje u sloves?

 Obrazek

 

 

Sebehodnocení:

  1. Jak jsem se dnes snažil?

  2. Pochopil jsem novou látku?

  3. Snažil jsem se?

  4. Proč bychom se měli zdokonalovat v jazyce?

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>