Jdi na obsah Jdi na menu
 


opakování - věta, slovní druhy, slovesa

23. 11. 2007

Opakování- čeština - procvičovací hodina

Slovesa se časují, vyjadřují  se různými tvary

v     Osobou ( první, druhou, třetí)

v     Číslo  ( jednotné, množné)

v     Čas ( přítomný, minulý, budoucí)

Způsob ( oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

v     Rod ( činný, trpný)

v     Slovesný vid – schopnost slovesa vyjádřit dokonavost – ohraničenost děje

 Dokonavá slovesa – ohraničený děj ( děj budoucí – napíši, hodím, připravím)

Nedokonavá slovesa – neohraničený děj – probíhající – tedy časově nekončící

( dělat – budu dělat, ležet – budu ležet).

v     Slovesné třídy a vzory

Určování slovesných tříd provádíme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přítomného času, dělíme slovesa do pěti slovesných tříd, k jednotlivým vzorům zařazujeme slovesa podle zakončení kmene minulého:

 

Přechodník přítomný -  vyjadřuje současnost děje s přísudkem věty

( Nakupujíc telefonovala).

Činný přechodník se tvoří od sloves nedokonavých z kmene přítomného:

Příponami: -a, - ouc, - ouce ( nesa, nesouc, nesouce)

Příponami –e/-ě, -íc, -íce  ( kupuje, kupujíc, kupujíce)

Příponami –eje, -ejíc, -ejíce ( sázeje, sázejíc, sázejíce)

Příponami – aje, -ajíc, -ajíce ( dělaje, dělajíc, dělajíce)

Ustrnulé přechodníkové tvary ( chtě nechtě, nehledě/ nehledíc, soudě/soudíc.

 

Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého

Příponami –0, - ši, -še ( přines, přinesši, přinesše)

Příponami –v, -vši, -vše ( udělav, udělavši, udělavše)

 

Opakování podstatných jmen

 

 

Motivace : lze navodit dobrá atmosféra hrou - každý vysloví své jméno a rychle určí vzor 

v     Opakování – fixace pojmů spojených s tvaroslovím ( podstatná jména)

Formou myšlenkových map ( napíšeme základní pojem doprostřed kruhu a poté jakoby vystřelujeme blesky směrem ke kraji papíru. Ke krajům doplňujeme pojmy:

Ø      Definice podstatných jmen

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí – konkrétní ( obecná jména), názvy vlastností, činností, dějů – abstraktní ( láska, krása). Rozeznáváme podstatná jména podle čísla na pomnožná ( kdy množné číslo vyjadřuje jednu věc – dveře, vrata), hromadná ( kdy jednotné číslo vyjadřuje mnoho věcí), látková ( písek)

Ø      Druhy podstatných jmen

Jak postupuji při určování větných členů?

  1. určím podmět a přísudek

  1. vyhledám řídící a závislé větné členy

  1. určím slovní druh řídícího i závislého větného členu

  1. zamyslím se, co vyjadřují větné členy

  1. tázacím slovem a členem řídícím se ptám na člen závislý. Určím jeho druh.

  1. Při jednotlivých krocích provádím i grafický rozbor

 

Stejným způsobem se ptáme na vedlejší věty.Určete graf věty a větu vedlejší.

Cvičení je zaměřeno na vedlejší věty, které rozvíjejí určité větné členy:

 

Je nutné, aby ses omluvil.

 

 

 

 

 

 

 

On není takový, aby nás zradil.

 

Je směšné, když spolu nemluvíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel pozoroval, že auto tiše zastavilo.

V rádiu hlásili, že bude obleva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsem živ, nic takového jsem neviděl.

Cvičení na rozbor stavby slova:

a) bezcenný, radosti, územní,zatroubili, rozhlásím

předpona

kořen

přípona

Koncovka pádová

Přípona+ koncovka – příponová část

 

 

 

 

 

 

Testík na slovní druhy:

sloveso

podstatné jméno

zájmeno

přídavné jméno

Otázka 2/15

kromě

příslovce

spojka

předložka

částice

Otázka 3/15

krásněji

přídavné jméno

spojka

sloveso

příslovce

Otázka 4/15

včas

podstatné jméno

předložka

příslovce

zájmeno

Otázka 5/15

nejvyšší

přídavné jméno

podstatné jméno

příslovce

částice

Otázka 6/15

který

přídavné jméno

číslovka

zájmeno

spojka

Otázka 7/15

několik

příslovce

předložka

zájmeno

číslovka

Otázka 8/15

podstatné jméno

sloveso

zájmeno

předložka

Otázka 9/15

teče

spojka

sloveso

zájmeno

citoslovce

Otázka 10/15

se

spojka

předložka

částice

zájmeno

Otázka 11/15

bez

spojka

částice

zájmeno

předložka

Otázka 12/15

protože

částice

spojka

předložka

zájmeno

Otázka 13/15

 

 

 

 

 

 

Sebehodnocení

  1. Co se mi povedlo?

  2. Co musím zlepšit?

  3. Proč se musím učit? – podstata všeho snažení a neustálé sebezdokonalování

  4. Budu to potřebovat ve svém budoucím životě?

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>