Jdi na obsah Jdi na menu
 


opakování sloves - přechodníky - 9.r.

15. 11. 2007

Tematický celek _ slovesa – 9. ročník – čeština

Cíl: slovesa – opakování

Struktura:

a)      shrnutí předešlé vyučovací hodiny

b)      číslovky

c)      slovesa – nová látka – procvičování

d)      přechodníky

e)      cvičení z učebnice

f)        shrnutí

g)      zhodnocení cíle

h)      sebehodnocení

Obrazek

Opakování předešlé hodiny:

1.      Co označují číslovky?

2.      Jak rozdělujeme číslovky?

3.      Jak se skloňují číslovky?

4.      Pravopis číslovek?

Slovesa vyjadřují děj, činnost, proces, stav a změnu stavu. Tvoří základ české věty. Patří mezi základní ohebné slovní druhy. Určitý tvar slovesný má funkci přísudku ve větě. Slovesa se časují ( časování – konjugace). Název je odvozen od základní mluvnické kategorie sloves – času. Čas může být vzhledem k okamžiku promluvy minulý ( děj už proběhl), přítomný ( právě probíhá), budoucí ( teprve proběhne).

Obvykle se určuje i slovesný vid u sloves. Vztahuje se k významové stránce slovesa. Dále určujeme slovesné třídy a vzory. Slovesné tvary jsou vyjádřeny pouze jedním slovem jednoduché ( zpívám, napíši). Složené tvary se skládají z více slov ( zpíval by).

 Obrazek

Slovesné tvary určité a neurčité

K neurčitým slovesným tvarům patří:

Příčestí činné : kupoval, dělal

Příčestí trpné : kupován, dělán

 

Přechodník přítomný vyjadřuje současnost děje s přísudkem věty ( Nakupujíc telefonovala).

Činný přechodník se tvoří od sloves nedokonavých z kmene přítomného:

Příponami: -a, - ouc, - ouce ( nesa, nesouc, nesouce)

Příponami –e/-ě, -íc, -íce  ( kupuje, kupujíc, kupujíce)

Příponami –eje, -ejíc, -ejíce ( sázeje, sázejíc, sázejíce)

Příponami – aje, -ajíc, -ajíce ( dělaje, dělajíc, dělajíce)

Ustrnulé přechodníkové tvary ( chtě nechtě, nehledě/ nehledíc, soudě/soudíc.

 

Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého

Příponami –0, - ši, -še ( přines, přinesši, přinesše)

Příponami –v, -vši, -vše ( udělav, udělavši, udělavše)

 

Druhy sloves:

Plnovýznamová: náležet, patřit

Neplnovýznamová : být, bývat

Slovesa se časují, vyjadřují  se různými tvary

v     Osobou ( první, druhou, třetí)

v     Číslo  ( jednotné, množné)

v     Čas ( přítomný, minulý, budoucí)

v     Způsob ( oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

v     Rod ( činný, trpný)

v     Slovesný vid – schopnost slovesa vyjádřit dokonavost – ohraničenost děje

 Dokonavá slovesa – ohraničený děj ( děj budoucí – napíši, hodím, připravím)

Nedokonavá slovesa – neohraničený děj – probíhající – tedy časově nekončící

( dělat – budu dělat, ležet – budu ležet).

v     Slovesné třídy a vzory

Určování slovesných tříd provádíme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přítomného času, dělíme slovesa do pěti slovesných tříd, k jednotlivým vzorům zařazujeme slovesa podle zakončení kmene minulého:

 

Tabulka : přehled slovesných tříd:

A.    zakončená na –e

a)     mimo souhlásku –n-, -j-

b)    souhlásku –n-

c)     souhlásku –j-

B.     zakončená –í

C.    zakončená –á

Slovesa z tabulky – skupina A – napište ve tvarech s následujícími koncovkami

Č.j.

Č.mn.

Slovesné třídy

Zakončení sloves

3.os.č.j.

přít. čas

Vzory

Kmen

minulý

poznámka

 

1.třída

-e ( před nímž není –n-

-j-

Nes-e

Ber-e

Maž-e

Peč-e

Umř-e

Nes-l

Bra-l

Maza-l

Pek-l

Umře-l

 

 

2.třída

-ne

Tisk-ne

mi-ne

zač-ne

Tisk-l

Minu-l

Zača-l

 

 

3.třída

-je

Kry-je

Kupu-je

Kry-l

Kupova-l

 

 

4.třída

Pros-í

Trp-í

Prosi-l

Trpě-l

 

 

5.třída

dělá

Děla-l

 

 


cvičení z učebnice

diktát

příprava na čtvrtletní práci

zhodnocení cíle

 

Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

4.      Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 

 

 

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>