Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborný styl

29. 9. 2008

Odborný styl

styl odborných publikací, časopisů, učebnic

cíl – poučit

 

slohové postupy – popisný, výkladový, úvahový

 

požadavek : věcná správnost, úplnost, přesnost, jednoznačnost, vyjádření, přehlednost

 

Slovní zásoba odborného stylu

Odborné názvy – termíny ( odborná terminologie)

jednoslovná pojmenování

a)      speciální( v užším slova smyslu) – jen v odborných projevech, v jednom oboru v jediném významu – vodík, pasparta, katalyzátor

b)      v tzv. ustáleném významu – i mimo odborný styl, v různých oborech vždy ustálený význam – ventil, spojka, kostra, svíčka

 

víceslovná pojmenování ( terminologická sousloví)

spojení substantiva se shodným přívlastkem – podstatné jméno, chemická reakce

prvosenka jarní, kyselina sírová

 

postavení zpřesňujícího přívlastku shodného i za podstatným jménem ( zvláště chemické, botanické termíny)

 

spojení se slovesem – učinit prohlášení, připsat na vrub

 

shrnující názvy – dopravní prostředky, finanční prostředky

diferencující prostředky – vražda (úmyslná) – zabití ( neúmyslné), kruh (plocha) – kružnice ( křivka)

 

slova bez citového zabarvení

termíny mohou být slova

domácí – ponorka, kyvadlo, blizna

přejatá – kilogram, kino, laeser

 

terminologické slovníky nebo slovníky cizích slov – výklad termínů

výrazy slovesně jmenné ( multiverbalizace) – jednoslovná pojmenování

 

 

Syntax odborného stylu

a)      stavba věty jednoduché – hutnost, sevřenost ( kondenzace) – jmenné konstrukce

podstatná jména slovesná, přídavná jména slovesná ( odvozená od sloves)- náhrada vět vztažných – vzniklý, vyjadřující se.

Druhotné předložky – v důsledku ( místo protože), za účelem ( místo aby), se zřetelem ( místo hledím-li)

 

b)      důraz na těsná spojení

využití SP místo SS nebo těsněji věty jednoduché ( místo VV větné členy)

přívlastek s podstatným jménem, přechodníkové konstrukce, trpný rod

c)      pořádek ve větě ( jádro výpovědi na konci oznamovací věty)

aktuální členění věty a dělení na odstavce, oddíly

d)      souvětí – složitost, závislosti vyšších stupňů, podřazenost, 

propracovanost,vsuvky(v definicích, učebnicích) – zpřesnění výrazu, vysvětlení pojmu

využití závorek ( méně důležité jevy)

poznámky v textu pod čarou nebo za textem, očíslované arabsky

e)      explicitnost vyjadřování významových vztahů, pozor na nepravé vztažné věty

f)        grafické znázorňování – typy, velikost písma, barvy, prokládání, podtržení, samostatné řádky, číslování oddílů textu, desetinné třídění

g)      citace ( uvádění názorů původního znění), bibliografické údaje

 

Slohové útvary

Odborný popis, článek, stať, studie, výklad, pojednání – větší rozsah

Knižní publikace monografické, encyklopedické recenze – kritické hodnocení literárního díla

Texty vědeckopopularizační – pro široký okruh neodborníků

Jednodušší výklad, názornější

Vysvětlení pojmů, termínů

 

Odborný popis

Slohový postup popisný i výkladový

Informace pro odborníky ( srozumitelnost obsahem i výrazem)

Návod – jak pracovat s přístrojem i odborný popis předmětu, jevu

Přesné formulace definic: význam odborného termínu cizího původu vysvětlen buď vsuvkou ( v závorkách, mezi pomlčkami) nebo v následující další větě

 

Kompozice

Od celistvosti představy k částem podle sledu pozorování

Věcné informace ( podle účelnosti)

Přehlednost a názornost ( schémata, tabulky, obrazy)

V reklamním popisu se začíná zevnějškem ( aby zaujal)

 

Návrh osnovy:

I.                    Úvod : upozornění na popisovaný předmět

II.                 Vlastní popis: části a vlastnosti

     tvar a rozměry

     popis částí, vztahy

III.               Závěr: souhrnný výčet předností

 

Jazyk

Odborné názvy, výrazy bez citového zabarvení, jmenné vyjadřování – podstaná jména, přídavná jména ( i slovesná – podepřený, aretovaný)

Příslovečná určení místa, času ( uprostřed, na koncích)

Slovesa ustupující do pozadí ( být, mít)

 

Syntax

Těsné vyjadřování ( převaha souvětí podřadných, přívlastkové věty vedlejší)

Přísudky jmenné se sponou nebo slovesa v trpném tvaru ( opisné pasivum), několikanásobné větné členy, zvláštní přívlastky

 

 

 

 

 

Popis pracovního postupu

Popis děje, vystihuje činnost, složky následují za sebou zpravidla v předem sestaveném pořadí ( účelně)

 

Návod

Popis s cílem praktickým ( jak zacházet s přístrojem, postup obrábění…)

Popis s cílem poučným ( popis a výklad) – kuchařský recept

 

Kompozice

Maximální úsilí o přehlednost ( sled činnosti, odstavce)

 

Jazyk – navíc dějová slovesa, substantiva slovesná

V přítomném čase, mimočasový význam

 

Syntax – sled jednoduchých vět, výskyt vedlejších vět časových, příslovečné určení času

Vedlejší věty účelové ( příčinnostní vztahy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>